Tôi có phải làm bài kiểm tra đầu vào cho chương trình Anh ngữ Chuyên sâu (IEP) hay không?

Sinh viên không cần nộp kết quả tiếng Anh cho chương trình Anh ngữ Chuyên sâu nhưng sinh viên phải tham gia một bài kiểm tra trình độ ngay sau khi có mặt tại trường. Bài kiểm tra này giúp đánh giá trình độ chính xác của sinh viên trong chín cấp độ đào tạo – từ cơ bản đến nâng cao.