Tôi có thể chuyển ngành trong thời gian đang học năm đầu tiên?

Sinh viên của trường Cao đẳng Valencia có thể chuyển đổi ngành học bất cứ lúc nào. Một chuyên viên tư vấn giáo dục sẽ hướng dẫn bạn hoàn thành quá trình này và giúp bạn xem xét tất cả các yêu cầu tuyển sinh cho ngành học mới mà bạn chọn.