Trường Cao đẳng cộng đồng là gì? Trường Cao đẳng bốn năm khác trường Đại học như thế nào?

Tại Hoa Kỳ, trường cao đẳng cộng đồng là một cơ sở giáo dục công lập, cung cấp chương trình học tập cho sinh viên và chương trình chuyển tiếp lên đại học. Các trường Cao đẳng cộng đồng cung cấp các chương trình đào tạo hai năm. Các trường cao đẳng bốn năm chủ yếu cung cấp bằng cử nhân và thạc sĩ. Các trường đại học đào tạo cử nhân, thạc sỹ, và tiến sĩ.