Bằng Cao đẳng – chuyển tiếp (Associate Degree) là gì?

Bằng cao đẳng (Associate Degree) là một bằng chuyển tiếp mà sinh viên cần hai năm học toàn thời gian để hoàn thành. Các sinh viên của trường Cao đẳng Valencia có thể đăng ký hai loại bằng liên kết sau: Associate of Arts hoặc Associate of Science. Bằng Cao đẳng Nghệ thuật (A.A.) cung cấp các yêu cầu giáo dục đại cương để chuyển tiếp lên  bằng cử nhân. Bằng Cao đẳng Khoa học (A.S.) chuẩn bị cho sinh viên nhập học trực tiếp vào lĩnh vực chuyên môn hoặc chuyển tiếp lên bằng cử nhân vào ngành học có liên quan tại trường Valencia hoặc một trường đại học được chỉ định cụ thể.