Tôi có cần phải học Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu (IEP) trước khi tôi bắt đầu chương trình học của tôi không? Trường có cấp thư mời có điều kiện cho sinh viên không?

Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu là một môi trường rất tốt để sinh viên cải thiện các kỹ năng Tiếng Anh trước khi bắt đầu khóa học chính của họ. Chúng tôi khuyến khích sinh viên tham gia chương trình IEP này nếu điểm TOEFL của bạn thấp hơn 4.5 hoặc điểm IELTs thấp hơn 5.5. Nhập học bằng thư mời có điều kiện được chấp nhận trong một số trường hợp.